Jak vraždili Oděsany v domě odborů - detaily (18+)

5.5.2014

 

převzato z vvv-ig.livejournal.com/690116.html - "Как убивали одесситов в Доме Профсоюзов - детали сценария... +18"

 

Уже понятно, что в Доме Профсоюзов в Одессе было убито много более 42 человек. Провокаторы увлекли людей в здание, где их можно было убивать безнаказанно, с наслаждением и без свидетелей. Пожара внутри здания не было - была постановка пожара, чтобы списать на него массовое уничтожение граждан Украины.

Už je známo, že v domě odborových svazů v Oděse bylo zavražděno mnohem více než 42 lidí.

Provokáteři odvlekli lidi do budov, kde je bylo možno vraždit beztrestně, s rozkoší a beze svědků. Požár uvnitř budovy nebyl – byl založen, aby zakryl masovou vraždu občanů Ukrajiny.

 

 

Сначала поджог палаток на площади и организация значительного по площади открытого пламени на фоне здания. Людей увлекают под защиту массивных дверей Дома Профсоюзов. У сторонников федерализма на площади не было заранее заготовленных бутылок с зажигательной смесью. Откуда же возник пожар внутри здания?

Nejdříve vzplál stánek na náměstí, následuje vytvoření značného otevřeného ohně na náměstí, na pozadí budovy. Lidi vlečou (směrují) pod ochranu masivních dveří domu odborových svazů. U příznivců federace na náměstí nebyly dopředu připravené láhve s hořlavou směsí. Odkud tedy vznikl požár uvnitř budovy?

 

 

Люди, спрятавшиеся за дверями на первом этаже, были атакованы боевиками Правого Сектора, которые находились там задолго до начала экзекуции. На первом этаже люди сгорели до костей. Сначала у одного выхода...

Lidé ukrývající se za dveřmi v přízemí, byli napadeni členy bojůvek Pravého sektoru, kteří se tam nacházeli dlouho před začátkem exekuce. V přízemí lidé shořeli na kost. Ze začátku u jednoho východu…..

 

 

... потом у всех трёх.

…pak u všech třech.

 

 

... пожарные прибыли, когда уже сгорели даже массивные входные двери.

… hasiči přišli, až když shořely i masivní vchodové dveře.

 

 

В солидном пятиэтажном здании с потолками за 3 метра открытый огонь был ещё только в одном кабинете.

V solidní 5 ti patrové budově se stropy na 3 m otevřený oheň byl zatím jenom v jedné pracovně.

 

 

Кто мог пробраться на крышу административного здания федерального значения? Наверно те, кто заранее получил ключи от замков, запирающих стальные решётки, ведущие к дверям на крышу.

Kdo se mohl dostat na střechu administrativní budovy federálního významu? Podle všeho jen ti, kdo dopředu dostali klíče od zámků, uzavírajících ocelové mříže, vedoucí ke dveřím na střechu.

 

 

Этих боевиков следует найти. Они могли бы рассказать много интересного о том, когда начался осуществляться план по массовому уничтожению одесситов, и как они заранее готовили запасы горючей смеси в Доме Профсоюзов.
На нижнем фото клоуны из массовки изображают сторонников федерализма. Типичная голливудская (США/Израиль)подстава под "чужим флагом"

Členy těchto bojůvek by stálo za to najít. Mohli by ríct mnoho zajímavého o tom, kdy se začal uskutečňovat plán na masovou vraždu Oděsitů a jak oni dopředu připravovali zásoby hořlavých látek v Domě odborových svazů.

 

 

Полностью сгоревшие трупы на первом этаже у входных дверей.

Úplně spálené tělá v přízemí u vstupních dveří.

 

 

Откуда обгоревшие трупы оказались выше первого этажа - там где не было открытого огня?

Odkud se vzali spálené těla výše, mimo přízemí – tam kde nebyl otevřený oheň.

 

 

То же фото с другого ракурса :
- деревянная панель на батарее, деревянные поручни на лестнице и лист дсп не сгорели
- синий овал - баррикада из столов, стульев и тумбочек. Она даже не затронута пламенем, хотя мы видим обгоревшие тела
- откуда баррикада? Она была сооружена боевиками ПС, чтобы заблокировать пути к спасению на этажи выше

To samé foto, z jiného pohledu:

-dřevěný panel na radiátoru, dřevěné madlá na schodišti a list (dsp?) neshořely

-modrá elipsa – barikáda ze stolů, židlí a stolků. Plamenem nedotknuta, ačkoli vidíme ohořelé těla.

-odkud barikáda? Byla vybudovaná členy bojůvek PS (pravý sektor), aby zablokovala cestu k záchraně na vyšším poschodí.

 

 

- женский труп тащили по полу с места реальной смерти. Кто и зачем?

- ženské tělo tahali po podlaze z místa skutečné smrti. Kdo a proč?

 

 

- мужчина убит выстрелом в голову
-ранение навылет - под головой натекло

- muž zavražděn výstřelem do hlavy

- poranění skrz lebkou – pod hlavou kaluž krve

 

 

Вы уже обратили внимание, что у погибших сгорели головы и плечевой пояс? Одежда от груди и ниже огнём не затронута? Людей поливали сверху горючей жидкостью и поджигали. Могли ли сохраниться солнцезащитные очки на лице, когда человек пытается стряхнуть с головы напалм? От того сгорали и кисти рук.
На этом, как и на предыдущих фото, странная "белая побелка" на полу. Это порошёк из огнетушителей. Их использовали каратели, после того как люди погибали... чтобы самим не сгореть или пострадать от угарного газа.

Už jste si všimli, že u zahynulých shořely hlavy a část ramen? Oděv na hrudi a níže je ohněm nedotčen? Lidi polévali z vrchu hořlavinou a zapalovali. Jak se mohli uchovat sluneční brýle na tváři, když se člověk snaží dostat z hlavy napalm? Od toho shořely i ruky.

Na tomto, jako i na předchozích fotkách, zvláštní „bíle bělení“ To je prášek z hasícího přístroje. Používali ho „trestající“, potom jak lidi umírali…. Aby sami neshořeli, nebo nedošli ujmě od zplodin hoření.

 

 

Юноша и девушка. Они не сгорели и не задохнулись - нет признаков открытого огня на паркете (ему лет 50 и он должен был вспыхнуть как солома) и копоти от дыма на стенах. Их убили другим способом. Скорее всего обоим сломали шеи - профессионалы развлекались

Kluk a holka. Nejsou spáleni ani udušeni – nejsou příznaky otevřeného ohně na parketě. (parketu je 50 let a hořel by jako sláma) a taky saze od dýmu na zdech. Je zabili jiným způsobem. Pravděpodobně oběma zlomili vaz – profíci se bavili.

 

 

Баррикады были и на этажах. Кровь на паркете, Сгоревшая голова.

Barikády byly na patrech. Krev na parketu, spálená hlava.

 

 

Женщина у лифтовой шахты без одежды ниже пояса. Скорее всего её изнасиловали, а потом облили голову горючей смесью и сожгли.

Žena u výtahové šachty bez šatů od pásu dolů. Zřejmě ji znásilňovali a pak polili hlavu hořlavinou a zapálili.

 

 

Убитые выстрелами в голову.

Zavražděni výstřelem do hlavy.

 

 

Всё та же картина - сожжённые головы, кисти рук и плечевой пояс, нетронутая огнём нижняя часть тела.

Ten, že obraz – spálené hlavy, ruky i část ramen, dolní část těla ohněm netknuta.

 

 

Убитый выстрелами в голову.

Zavražděn výstřelem do hlavy.

 

 

Самая страшная картина. Скорее всего беременная сотрудница. Есть такие, кто убирают в кабинетах и поливают цветы в дни, когда учреждения не работают. Её задушили электропроводом. Она пыталась сопротивляться - на полу сброшенный цветок…

Nejhoří obrázek. Zřejmě těhotná zaměstnankyně. Jsou tací, kdo uklízí v pracovnách a polévají květy i v dnech kdy úřad nepracuje. Jí zaškrtili elektrickým kabelem. Snažila se odporovat – na podlaze shozený květ…

 

 

Zde odkaz na video:

http://www.youtube.com/watch?v=YvnLsshOJ18

... убийца.

… Vrah

 

 

Радость "патриота Украины" - он сам указывает на жертву, на убийцу и на место преступления. Будущая мать и Одесса-мама убиты. Убита и Украина.

Radost „patriota Ukrajiny“ sám ukazuje na oběť, na vraha a místo zločinu. Budoucí matka i Oděsa-matka zavražděny. Zavražděna i Ukrajina.

 

Překlad Sinuhe.

 

pokračování: Jak vraždili Oděsany v Domě odborů - detaily scénáře. Část 2


 

 

Diskusní téma: Jak vraždili Oděsany v domě odborů - detaily (18+)

Создаю копии сайтов от 500 рублей за лендинг

NeooBrite 10.10.2019
Здесь вы можете заказать копию любого сайта под ключ, недорого и качественно, при этом не тратя свое время на различные программы и фриланс-сервисы.

Клонированию подлежат сайты как на конструкторах, так и на движках:
- Tilda (Тильда)
- Wix (Викс)
- Joomla (Джумла)
- Wordpress (Вордпресс)
- Bitrix (Битрикс)
и т.д.
телефон 8-996-725-20-75 звоните пишите viber watsapp
Копируются не только одностраничные сайты на подобии Landing Page, но и многостраничные. Создается полная копия сайта и настраиваются формы для отправки заявок и сообщений. Кроме того, подключается админка (админ панель), позволяющая редактировать код сайта, изменять текст, загружать изображения и документы.

Здесь вы получите весь комплекс услуг по копированию, разработке и продвижению сайта в Яндексе и Google.

Хотите узнать сколько стоит сделать копию сайта?
напишите нам
8-996-725-20-75 звоните пишите viber watsapp

Hnus

Lea 10.05.2014
Toto je praca putina, zvysuje pocet obeti na 1000cku aby mohol vtrhnut na ukrajinu. Plati tymto zverom vyvrhelskym za tieto vrazdy. Je to klamar, vrah, podvodnik a vychytralec.

Re: Hnus

Hox 10.05.2014
někdo těm vyvrhelům za ty zvěrstva zaplatil, to máš pravdu, ale nitky vedou do Kyjeva a dále k CIA a Washingtonu.

ps. ty jsi někdy přistihla Putina při lži? Mám na mysli konkrétní případ. A máš důkazy, že někoho zavraždil? Podvedl? Chytrý bezesporu je, jeho míra chápání je na slušně vysoké úrovni. Ale vysoká míra chápání není totéž co vychytralost-vyčůranost.

Re: Re: Hnus

ivog 10.05.2014
Třeba Krym - to nejsou Rusové, to jsou místní dobrovolníci. A za měsíc - je nutno naše vojáky vyznamenat... hlupče

Re: Re: Re: Hnus

Hox 10.05.2014
Je třeba používat mozek. Na Krymu je už mnoho let ruská základna a ve smlouvě stojí, že na Krymu se může nacházet maximálně 25 tisíc ruských vojáků. To vyznamenání patřilo těm, co tam jsou podle smlouvy a byli tam i dlouhé roky předtím. Ale to by chtělo trochu znát fakta a situaci.

Re: Re: Re: Re: Hnus

ivog 10.05.2014
To jsi mi tu Putinovu lež opravdu vysvětlil. Takže ti chlapci s výstrojí a výzbrojí (koupenou prý v bazarech) byli ruští vojáci nebo ne?

Re: Re: Re: Re: Re: Hnus

Hox 10.05.2014
V podstatě jsi si částečně odpověděl, tak dopovím. Nebyli to ruští vojáci, nebyli to ani ti, co už na Krymu byli v rámci smlouvy Rusko-Ukrajina, ani nepřijeli noví. Takže Putin nelhal. Na Krymu byla jednak domobrana, složená mj. z bývalých členů Berkutu a tamní policie, která přešla na stranu Krymu. Z dobrovolníků samozřejmě taky. To byla přední linie, která hlídala například šíji, spojující Krym s pevninou. Pak tam byli tzv. "zdvořilí lidé", dobře organizovaní a vyzbrojení, o kterých píšeš. Hlavní otázka tedy je, kdo byl tohle. Pravděpodobně dobrovolníci z Ruska, "žoldáci", soukromá armáda, něco jako "Blackwater/Xe/Greystone", ale v ruské verzi. Takže, jak si můžeš všimnout, ruští vojáci, ve smyslu armáda Ruské federace, to nebyla. Takže Putin nelhal. Dokonce i naznačil na tiskovce, na námitku že byli dobře vybavení a měli podobné vybavení jako ruská armáda - "dnes se takové vybavení dá koupit kdekoliv". Podle hladkosti, s jakou vše proběhlo, a toho, že nepadlo jediný výstřel, jsem si jistý, že tam byli se souhlasem parlamentu Krymu a asi i velké části ukrajinské/krymské armády (v té době už většina jednotek přísahala věrnost Krymu), pokud ne rovnou na jeho pozvání.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hnus

:-))))) 22.04.2015
Zelení mužíčci na Krymu byli příslušníci GRU, přiznal po roce Putin

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hnus

Hоx 02.05.2015
Musíš volit mezi příslušníky GRU v Krymu (zajištění bezpečnosti, provedení referenda, spojení Krymu s Ruskem bez jediného výstřelu) a třetí světovou válkou. Co volíš?

Re: Hnus

Tomask 11.05.2014
Ženská logika zasahuje? KEby to bola Putinova práca tak po tomto masakri sú kegálne ruské vojská na Ukrajine. A vôbec, keby chcel Putin vojnu tak už dávno vtrhne na Ukrajinu, mal k tomu už milión dôvodov a každý na jeho mieste včetne Obamu by mal vojská na Ukrajine už od majdanu. Děvenko túto masakru majú na svedomí tí istí čo obbachli J.F. Kenedyho. :-x :IDEA:

Re: Re: Hnus

Julinka 18.05.2014
za to vše muže ta skurvená amerika a tea černá opice z pralesa mor na ně celou ameriku i celou rod, Obami

Re: Hnus

anonym 11.05.2014
Lea, neviem kto si zač. Či duševne chorá žena, alebo duševne chorý muž, ale také choré reakcie aké predvádzaš sú súce na psychiatrickú liečbu.

Re: Hnus

OPA IVAN 12.05.2014
Posli mi meno a adresu a pogovorim sebja. MôZes miposlat aj zdroj informácií,
aby som sa mohol pripravit.

Re: Hnus

ID 16.05.2014
Trochu logiky: myslíte si, že při znásilňování si brali gumičky? Pokud ne, tak ty mrtvý ženský mají v sobě "podpis autora". Kdyby Ukrajinská policie chtěla něco vyšetřit, byly by ty holky teď v mražáku na Oděském soudním. Sjížděly by se mezinárodní komise patologů. Ihned po masakru by policie zatýkala všechny podezřelé a odebírala vzorky DNA. Ale co se stalo doopravdy? Plicie zatkla jen těch pár co přežili útok, žádného ze "sektorů". Všichni zavraždění byli velmi rychle pohřbeni, po měsíci v zemi už se asi žádné DNA neodebere... Kyjevská junta nepotřebuje nic vyšetřit, ta má jasno. Ostatně podívejte se co dělala plicie během masakru - druhá polovina prvního videa - http://janica9.wordpress.com/2014/05/15/ukrajina-videa-s-ceskymi-titulky/#more-932109

Re: Hnus

KRISTY 19.05.2014
jak ubohé,může být někdo tak hloupý?

Re: Hnus

PRAVDA ZVÍTĚZÍ 19.05.2014
Toto může napsat jedině socka s iq 40

Re: Hnus

Jaroslav Skokan 26.06.2014
Co bych na to řekl? Kdo to psal má IQ nižší neý opice.

Re: Hnus -prbvní článek

Jaroslav 26.06.2014
Co bych na to řekl? Kdo to psal má IQ nižší neý opice.

Re: Hnus

Lubo 18.07.2014
Co na tom zalezi. Zijeme v pekle.

Re: Hnus

Alexees 03.11.2014
Práce Putina to není, ale vtrhnout na Ukrajinu by měl, aby těm UK Banderas někdo zakroutil krkem.

Re: Hnus

Nikdo 12.02.2015
Jsi provokatérská kráva.Je mi tě líto.

Re: Hnus

Jan 03.05.2015
Huso pitomá,tupá

Re: Hnus

Rudolf Vogel 10.05.2015
To je vražedná práce ukrajinských dobytků, reprezentantů nesnášenlivého a krutého národa, který si nezaslouží svobodu, ani samostatnost, rozuměj suverenitu. Skvělé ovoce snah EU o přičlenění Ukrajiny.......Takového souseda opravdu nechci. Pokud neukončí občanskou válku sami od sebe, a nezasáhne ani OSN, a nevyšle mírové sbory na Ukrajinu, nemám nic proti tomu, aby tam nastolil pořádek Vl. Putin. Nedovedu si představit, že na tuto šílenou Ukrajinu by měli jít umírat naše děti za zájmy US a Nata. R. Vogel

jen tak

ivog 09.05.2014
Jen tak, mimochodem, RUS se píše s velkým R a chunta je ve skutečnosti JUNTA. Asi umíte lépe rusky než česky.

Re: jen tak

Hox 09.05.2014
z příručky trolla: pokud nejste schopen argumentovat, zaměřte se na gramatiku, najděte chybu a poukázáním na ni argumentem Ad Hominem snažte vyvolat dojem negramotnosti oponenta.

a já dodám, domnělou chybu, protože se používají oba tvary, chunta i junta.

Re: Re: jen tak

ivog 10.05.2014
Je zcela zřejmé, že ti s červenými páskami na rukávech jsou francoužští policisté - podívej se na nějakou kriminálku. Poukázáním na se ni - co jsi tím chtěl říct??? Zkus pravidla českého pravopisu...

Re: Re: Re: jen tak

ivog 10.05.2014
samozřejmě ne francoužští....

Re: Re: Re: jen tak

Hox 10.05.2014
s hlavou všechno v pořádku? A opět odvádění bokem podle příručky trollingu, argumentovat k věci nejsi schopen? Inteligentní člověk je schopen zpracovat překlepy a soustředit se na obsah.

Re: Re: Re: Re: jen tak

ivog 10.05.2014
Nikdy se Ti nepovedl překlep? Příručka trollingu? Co to je? Dá se to někde koupit? Že Ty jsi studoval VÚML?

Re: Re: Re: Re: Re: jen tak

Hox 10.05.2014
koupit ne, rozdávají na určitých místech a ještě za to platí. Ty bys mohl začít psát svou.

o 100 rokov bude inak

toten 08.05.2014
Ide tu jednoducho o to,kto bude mať vplyv na Ukrajine. Súčasní sa chcú vymaniť spod
vplyvu Ruska-tak ako my v "nežnej" /a ľutujeme?/ . Bohužiaľ sú to aj kriminálne živly.
Keď sa ukrajina ukotví mimo vplyvu Ruska, tak o cca 100 rokov postupne sa civilizuje
a dosiahnu životnú úroveň,aká je v západnej civilizácii/tak isto si to predstavujeme
na Slovensku aj v Čechách/. Myslím, že to stojí za to.
Vplyv CIA...........musí počas tých 100 rokov odstrániť , zneškodniť /aj fyzicky/ tie kriminálne živly!

Re: o 100 rokov bude inak

Hox 08.05.2014
souhlas s tím, že za sto let bude jiná situace, a že kyjevská chunta jsou zločinci, dále si nejsem jistý, jestli to nemyslíš jako vtip... doufám že ano.

Re: o 100 rokov bude inak

Franc 09.05.2014
Aj na Morave a v Sliezsku trebárs? :-)

Re: o 100 rokov bude inak

Tomask 11.05.2014
Kde sa na teba hrabe Nostradamus :-x

dotaz

ivog 08.05.2014
Milí kremlofilové, co k nám kdy z Ruska přišlo dobrého (kromě vodky)?

Re: dotaz

Lin 08.05.2014
Pro tebe osobně? Zřejmě sis dodnes neuvědomil, že autem jezdíš díky ruským dodávkám (převážně) a pokud topíš plynem nebo na něm vaříš, tak to poděkuj Rusku dvojnásob.
Taky mnoho lidí může děkovat Rusku za to, že mají nějakou práci. I "škodováci" - volkswagenovci.

Re: Re: dotaz

ivog 09.05.2014
Jestli Ti to nedošlo, tak za to platím. Myslíš, že řezník nebo pekař to dělají kvůli Tobě, nebo pro peníze?

Re: Re: Re: dotaz

Lada 09.05.2014
Krym také plati za vodu a presto jim ji Ukrajina nedodava na Krym.Radeji ji pousti do more.Ze mas peníze nic neznamena.Tech se nenajiz ani si jimi neohrejes.Jak říká jeden muj kamarad jsou to jen papirky se stejnymi obrazky...

Re: Re: Re: dotaz

Lin 09.05.2014
Myslíš, že mi to nedošlo? Vidíš...a já se od začátku domnívám, že se bavíme o obchodě. Ty bys za vodku neplatil? V poctivých obchodních kruzích je zvykem platit za zboží nebo suroviny.
Potíž je ovšem v tom, že na rozdíl od vodky ropu a obzvláště zemní plyn na koleně nevyrobíš. Pokud by Rusové zavřeli kohoutky, pak se můžeš jít i se svými penězi tak leda vyfotit. Papírky sice hoří, ale těžko s nimi budeš topit celou zimu.
A Rusko má dost jiných odběratelů na tyto suroviny, na kterých je postavený celý náš "technický svět".

Re: Re: Re: dotaz

Bavor 10.05.2014
Jestli ti to nedošlo, tak jenom díky SSSR můžeš psát a hovočit česky. Právě dnes by sis to měl připomínat.

Re: dotaz

Hox 09.05.2014
rozumím tomu dobře, že pokud k nám nepřišlo z východu nikdy nic dobrého, tak to vraždění v Oděse je podle tebe v pořádku, ospravedlněno?

mimochodem, co k nám přišlo dobrého ze západu? Ze severu? Z jihu?

jen primitiv začne rovnou nálepkovat, obvykle když nemá argumenty.

Re: Re: dotaz

CK 09.05.2014
Ne, vraždění prováděné ruskými agenty v Oděse nemůže být ospravedlněno ničím.

Re: Re: Re: dotaz

Hox 09.05.2014
důkazy jsou kde? Našel někdo jediný důkaz ruských agentů, kromě ukrajinského ministerstva "pravdy a lásky"? Sem s ním. Jinak mluvíš naprázdno.

Re: Re: Re: Re: dotaz

PurpleHaze 09.05.2014
A ty máš kde důkaz, že to právě oni nebyli ? Obhajuješ je tu suchým chlebem a plácáš se na suchu. Nicméně ty snad nemluvíš na prázdno ? Důkazy nejsou na obou stranách, kdyby byly (opravdové!) důkazy, tak se tu nikdo nedohaduje.
(Nicméně jen takhle osobně.. zjisti si, co jsou opravdu zač takoví ruští vrazi, kteří jsou právě na tohle vycvičení. Zkus si o tom něco přečíst, na internetu je toho mnoho)

Re: Re: Re: Re: Re: dotaz

Hox 09.05.2014
kdo má oči a umí přemýšlet a srovnávat sám, vidí. Nemám v úmyslu někoho přesvědčovat nebo něco dokazovat. Ale pokud někdo tvrdí že to udělala konkrétní strana, měl by to nějak podložit, jinak je to výkřik do větru. Jedna strana předložila argumentaci, druhá nikoliv. Závěry můžeš dělat sám.

ps. kde tady něco já konkrétně tvrdím? Asi sis spletl osoby.

ps2. koho máš konkrétně na mysli pod pojmem "takoví ruští vrazi"? Máš v tom alespoň ty sám jasno?

ps3: máš nějaký příklad, konkrétní odkaz, na něco z "toho mnoho"?

Re: Re: Re: Re: Re: dotaz

Lin 09.05.2014
Důkazů hafo - jsou a stále jsou sbírané pro mezinárodní soud do tzv. "Bílé knihy" genocidy, páchané na ruskojazyčných obyvatelích Ukrajiny. A nejsou sbírané jen Rusy nebo rusky mluvícími Ukrajinci. I mnoho tzv. "západních" novinářů se zapojilo - poté, co shlédli skutečnost na vlastní oči. jen málokdo má takovou náturu, že dokáže být slepý i tváří v tvář utrpení a smrti.
To, že o tom ty nevíš, ještě neznamená, že to neexistuje.
To, že o tom neinformují naše "média", neznamená, že informace nejsou.
Naše "média" jsou amerikánštější než sami Američané. Až tak jsou zanořeni v zadcích současné americké "elity" typu Sorose.

Re: Re: Re: dotaz

PAVEL 10.05.2014
dukazy jsou na videu tady podivej se nato cely,a pochopis,ale ty asi ne!https://www.youtube.com/watch?v=whqQCx6RXkY

yntelygent

ivog 08.05.2014
Lýbie a Sírie - to napsal vzdělanec se širokým rozhledem...

think ;)

Susi 08.05.2014
Já nevím, připadá mi to jako snaha vzbudit v lidech nenávist. Jako by jí sami v sobě neměli aj tak dost. Snaha rozadělit lidi na dva tábory. Na černé a bílé na proruské a proamerické. Jedni nenávidí druhé. Strach a nenávist. Účinné a snadno použitelné nástroje na ovládání davů. Měli bychom si uvědomit, že nic není černé nebo bílé. Metoda cukru a biče je zastaralá a ti co můžou, na ní z vysoka ***. Každý uvědomělý chovatel, učitěl nebo trenér, člověk co si nepotřebuje nic dokazovat nebo kompenzovat své mindráky, to ví.
To co se děje na Ukraině nebo i v jiných zemích, je pouze dílem snahy upevnit svou moc, politickou, vojenskou, ekonomickou. Těžko rozhodnout kdo za co může, kdo byli ti mrtví, a kdo vrazi. Avšak z naší né příliš idylické výchovy jsem si odnesla jedno poučení. "Je jedno kdo si začal, ale na pranice (hádky, rvačky) musí být vždy dva." Nejsou svatí Rusáci ani Američané. A sami Ukrajinci též nejsou bez viny. Minimálně si za to můžou svou poprčenou mentalitou. Vždy se zarážím nad tím, jak člověk pán tvorstva je sám sobě takovou zrůdou. Máme přece mozky a jsme inteligentní, tak proč je nezapojíme. Proč lidé lpí na svém mizerném tunelovém vidění světa. Proč máme stále potřebu hledat viníka a oběť, proč pořád ta snaha o dualismus?

Jako je nenávist opakem lásky, je dualismus opakem jednoty.
SO OPEN YOUR MIND AND THINK OUT OF BOX. ;)

Good luck :-)

Re: think ;)

PAVEL 08.05.2014
MYSLIS TO SICE DOBRE,ALE ZLO JE ZLO A DOBRO JE DOBRO,NIC MEZITIM NENI,A NIKDY NEBUDE,A MYSLET SI ZE EXISTUJE NECO MEZI TIM JE OMYL.PROSTE VECI JSOU BUD TAK NEBO TAK,A NE JINAK.SHOVAVAT SE DO NEUTRALITY JE NEVETSI PRUSER.

Re: think ;)

PAVEL 08.05.2014
KAZDOPADNE JA VIM NA JAKY STRANE JSEM,A TO JE NA STRANE PROTI UBOHEJM FASISTUM,Z JAKY KOLIV ZEME!

a380

Johnny walker 08.05.2014
smrt rusku,1968 nazabudame

Re: a380

Jurek 08.05.2014
Blbče!

Re: a380

Johnny 08.05.2014
Smrt retardovanym ludom ako si ty

Re: Re: a380

PAVEL 08.05.2014
TY JSI VELKEJ PRIMITIVO.:-)))

Re: Re: a380

orlik 10.05.2014
Pravy blbec nepochopi,ze je blbcem skutecne,pravdu o tom,ze je blbcem,rikas blbci zbytecne.

Re: a380

A zarja zdes prozarjajutsa 08.05.2014
Toto v 1968 nebolo Ty ubohy JOHNY. Kolko krvi musi pretiect aby vláda oligarchie /pozri si slovník cudzích slov drahý JOHNY/ dosiahla svoje? POZOR TY UBOŽIAK JOHNY, TOTO JE O NÁS !!! Komu smrť v dnešnej dobe, nemáš deti ani svedomie?

Re: Re: a380

dave 08.05.2014
Jsi kokot

Re: Re: a380

Peetson 13.05.2014
A nebyl člověk co k nám Rusy v šedesátémosmém pozval taky zk...nej čobolák?

Re: Re: Re: a380

Jela 26.02.2017
Nie, nebol čobolák ani zk....ný cobylák. Bol to Rusín.

Re: a380

Josef 08.05.2014
Tak tohle mohl napsat jen idiot

Re: a380

regnal 09.05.2014
Mimo ruských vojáků byli ve většině vojáci NDR, Polska, Maďarska, Bulharska - Rusové je vyměnili až po několika týdnech na o se velice zapomíná

Re: a380

anonym 11.05.2014
Si obyčajný debil, nevzdelaný primitív. Želáš tiež smrť Poľsku, Nemecku, Maďarsku, Bulharsku ktoré vyslali svoje armády, špecialistov v 1968 do Československa po boku tej Sovietskej?

Re: a380

Milan 12.05.2014
Nezapomínejte,že 68 rok se stal s požehnáním západu kterému tohle vcelku bodlo,protože nemohl překousnout,že by se ze socialistické země mohlo stát něco co by se lidem mohlo líbit.Bohužel jsme to odsrali na plné čáře,holt jedna malá zemička mezi východem a západem.Počátek všeho je kde? Kdo je agresor? Putin reaguje vcelku rozumě na danou situaci.

Re: Re: a380

R.Vogel 10.05.2015
naprostý souhlas

Re: a380

adela 28.05.2014
A co rok 1945.Ten vam asi nic nerika.Ale cemu se divim,vzdyt dnes to vypada jakoby nasi zem vtomto roce osvobodila jen USarma.

Re: a380

Milan 26.07.2014
to máš pravdu tohle svinstvo tady mohlo být už dříve.

Česť a Sláva

Karol 08.05.2014
Česť pamiatke všetkých padlých Slovanských bratov !!!

Re: Česť a Sláva

Petr Daňko 08.05.2014
Bohužiaľ, Slovanskí bratia sa tu vraždia medzi sebou...

Re: Re: Česť a Sláva

Jame 08.05.2014
...ale za doláre

Re: Re: Česť a Sláva

Hox 10.05.2014
výsledek dvacetiletého praní mozků ukrajinské mládeži... není těžké narazit na názor, že člověk se vyvinul z Ukrajinců, přesněji - Ukrů, "protoUkrů", kteří mají na svědomí téměř všechny kulturní a technické výdobytky civilizace. Ostatní kultury a civilizace jen okopírovaly.

Info pro rozmysleni

Info pro rozmysleni 08.05.2014
Toho cloveka , co pripravuje koktejly Molotova, co se dostal na strechu uz chytli, je to obcan Ruske Fedarace. Pred mesicem prave on vyvesoval rusku vlajku v Charkove

Re: Info pro rozmysleni

Ivan 08.05.2014
To su tvoje kecy???

Re: Info pro rozmysleni

Renata 08.05.2014
Nemám slov, to je strašné. Nerozumím tomu! PROČ???????????

Re: Re: Info pro rozmysleni

RENATA 08.05.2014
DĚSÍ MĚ TO,CO SE DĚJE!!!!!!

Re: Info pro rozmysleni

myslící 08.05.2014
Vím, že by Jste si to přál. Ale vaše nenávist k Rusku Vám zatemnila zbytek toho co se nazývá mozek.

Re: Re: Info pro rozmysleni

Jame 08.05.2014
...a to stačilo málo.Len aby si američania robili poriadok doma vo svojom bordeli a nestrkali nos do európy. Ich model demokracie nemusíme.

Pre vsetkych

Jakub 08.05.2014
Ludia neviem nacom sa tu hadate? Zabudli ste kto nas oslobodil v 1945 roku? Uz ste zabudli vdaka komu sme vsetci nazive? Laskavo sa nad tym zamyslite a potom skuste nadavat. Keby nebolo Rusov tak tu niesme! Budete este vsetci plakat ale to uz bude neskoro

Re: Pre vsetkych

Daniel 08.05.2014
Za vsechno zlo muze Israelska devka Amerika a OSN s EU .... Zamyslete se ;-)

Re: Re: Pre vsetkych

riqp 08.05.2014
táhni do Ruska Ivanomile

Re: Pre vsetkych

Petr Daňko 08.05.2014
Oslobodil nás Sovietský Zväz, teda Rusi aj Ukrajinci. Rovnako ako v roku 1968 do ČSSR vpadli Rusi aj Ukrajinci, čiže ZSSR by som tu nemiešal.

Re: Re: Pre vsetkych

Dave 10.05.2014
ale nějak jsi zapomněl ještě na Poláky, Maďary, Bulhary a ost. z tehdejší Varšavské smlouvy, tak se tu pořád jen neohánějte vinou Rusů. Jen ubožák chce být víc Němec nebo Američan než oni sami...poturčenci, nic víc. Nebát Rusů, tak tu nikdo z vás nejste, nebo v lepším případě byste byli někde za Uralem a i tak mluvili německy....sweinerei

Re: Pre vsetkych

Maschin 08.05.2014
Rok 1945 je konec jedné obrovské tragedie.Zároveň však začátek druhé tragedie pro národy střední a východní evropy,jejiž následky přetrvávají dodnes.

Re: Pre vsetkych

Peetson 13.05.2014
Osvobodily???? Ale jen proto,aby nás potom mohli okupovat.

Prehladna reportaz

Kyborg 08.05.2014
http://youtu.be/Lyzhu0JWmQM

ste banda debilov

kuko 07.05.2014
Najradšej by ste vliezli do Putinovej fašistickej riti...

Re: ste banda debilov

Úplný debil 07.05.2014
Shalom! Je vidět, že jsi chytrý, vzdělaný a moudrý člověk. Kolik tříd základky jsi vlastně dokončil?

Re: ste banda debilov

Sinuhe 08.05.2014
Počúvaj ty zasraný dement, pokiaľ je niekto v nejakej zasranej riti, tak si to ty. A v poriadnej banderovskej. A je ti tam celkom dobre zdá sa. Už si predstavuješ ako znásilňuješ ruské ženy v Odese, alebo sekerou rozbíjaš hlavu jej mužovi? Robí ti to dobre? Alebo sa ukájaš pri predstave ako malým deťom vypichuješ oči?
Máš nejaké argumenty? Alebo tvojím jediným argumentom je tvoj nekonečný obdiv k banderovským vrahom? Nemáš doma ešte náhodou uniformu Einsatzgruppen po dedovi?

Nerád používam tieto slová, ale s takým hovädom sa inak nedá.

Re: Re: ste banda debilov

hesinu 08.05.2014
Táhněte za těma mongolama za ural. Nemáte v evropě co dělat ! Ukraina je evropa !!!

Re: Re: Re: ste banda debilov

DebiI 08.05.2014
Bohužel! Ukrajina je Evropa, stejně jako Rumunsko! ale opravdu moc rozdílu mezi nimi není... Zloději, lháři, vrazi a bandité střílejíci odzadu a jenom na slabé a neozbrojené jedince. Před armádou utíkají jako zbabělci...

Re: Re: Re: ste banda debilov

myslící 08.05.2014
Neuplyne 30 roků a z Evropy zbyde moře a trochu pevniny s keři. Zato v Rusku a na Sibiři bude krásná příroda. A tady vidíš komu sama příroda dá v žití přednost.

Re: Re: Re: Re: ste banda debilov

pyramida 08.05.2014
Je takové staré přísloví : "Jak v národě, tak v přírodě".
Co se dělo s počasím ve Státech. Velká jezera ještě pořád neroztála.
To, co provádí americká elita se odráží v přírodě a nesouvisí to s žádným oteplováním.

Re: Re: ste banda debilov

Hox 08.05.2014
u podobných individuí jde vysledovat zákonitost - nikdy neargumentují, nezajímají je detaily, jen nadávají v obecné, případně osobní rovině. Na iDnes to lze pozorovat denně - na argumenty reagovat nejsou schopní, zato nadávek se sesype štědře.

Re: Re: Re: ste banda debilov

Lin 08.05.2014
Neřekls, proč to dělají.
Moc dobře to vystihl Pjakin - ve smyslu:
- Lidé, kteří sami nic neumějí a neznají, nemají čím si získat úctu nebo autoritu ostatních. Z principu nenávidí všechny, kdo umějí, koho ostatní respektují a ke komu se kvůli jeho lidským vlastnostem chovají s úctou. Nenávidí všechny takové, kteří mají druhým co nabídnout a jedinou jejich touhou je mít moc nad takovými lidmi. Nemohou a neumějí žít sami za sebe, přežívají jen v tlupách - jen tam se cítí bezpeční a silní.
Útočí vždy jen v tlupě, aby překonali svůj strach. Proto jsou krutí a proto se dopouštějí násilností, týrání a vražd - aby vzbudili strach u druhých. Strach je v jejich chorých hlavách jediným možným prostředkem k získání úcty, autority a obdivu. A nejsou schopni při své úrovni myšlení pochopit, proč jimi druzí stále opovrhují a proč i přes svůj strach se jim stavějí na odpor. -

Re: Re: Re: Re: ste banda debilov

Klab 09.05.2014
Lin moc hezky jsto napsal (a)

Re: Re: ste banda debilov

PurpleHaze 08.05.2014
Spíš vypadá, že se Tobě klepou půlky, že nám tu vlítnou Rusáci a s takovou nepovraždí jen ty, kteří píšou příspěvky pro ně. Kdyby Rusáci nebyli takoví hloupí, tak jak vy všichni proruští na téhle stránce, tak by se nic takového nestalo. Copak tam měli co dělat nějaké proruské aktivistické hovada ? Jediné, co tady umíte tak je vyřvávání sprostých slov na ty, kteří nemají stejný názor jako Vy. A to o Vás něco vypovídá. Nicméně, že Vás to vůbec napadlo. Nejste snad Vy jedním z těch, kteří se ukájí nad mrtvolkama ? :P (Jedinní dementi zmanipulovaní internetem jste zde Vy a vaši "kamarádi")

Re: Re: Re: ste banda debilov

Sinuhe 08.05.2014
Urážet a nadávat tady začali „lidi“ Tvého ražení. Zatím jsi Ty ani Tví banderovští „kamaraden“ nepoužili jediný argument, kromě urážek. Přesně to co kritizuješ děláš sám a ještě do toho moralizuješ. Podle Tebe a Tobě podobných, vy můžete urážet, ale když se vám odpoví stejnou měrou tak najednou kvičíte jako podsvinčata. Kdo diskutuje slušně, dostane i slušnou odpověď. Kdo začne urážet, ať počítá s tím, že i jemu se dostane urážek.
Můžeš mi ukázat ty ruské aktivisty? Máš nějaký důkaz, že tam byli, kromě lží svých banderovských vzorů z Kyjeva? Máš nějaký argument, důkaz, fotku, video?
Jestli ano, tak ho použij. Zatím jenom kecy, nenávist a urážky. Když není po Tvém, tak je každý bolševik a rusofil a já nevím co ještě.
Podívej se tady co jsou Ty Tvoje vzory zač:
https://www.youtube.com/watch?v=NKuDzXAgdf4
http://www.liveleak.com/view?i=d08_1397763033

Re: Re: Re: Re: ste banda debilov

PurpleHaze 09.05.2014
To ovšem nejsou mé vzory, jen stále věřím Ukrajincům. Nic víc, nic míň. Vím, jaké Rusové dokážou být svině, kdy mají právě takové hrdlořezy vycvičené na bezlítostné popravy. To, že tam řvou sláva Ukrajině neznamená, že to nejsou právě ti vycvičení vojáci, kteří natočí video s tím, že pak lidi uvěří tomu, že to udělali lidé z Ukrajiny. Nicméně k tomu prvnímu videu. Taky se mi nelíbí, že tam jsou nácci a fašouni, ale ti se najdou všude. U nás hlavně na zápasech Sparty a jiných celků. Nikde se nenajdou jen slušní protestanti, všude vždy budou svině, které dokážou zajít až hodně, ale hodně daleko. Video samotné je "zdramatizované", viz. dramatická hudba, vystřižené videa z kontextu, apod., nebo si snad myslíte, že Rusko a cvičené Putinovy opičky na tom nemají žádnou zásluhu ? Opravdové důkazy, které nevyplodili Rusové, nebo Ukrajinci na internet nejsou na obou stranách, zatím se tu jen dohadujeme o smyšleném fantazírování a domýšlení situací, viz ty obrázky. To okno, kde byla mrtvá sekretářka, třeba vůbec není to okno, kde je muž v kukle. To jen k tomu, že mám jenom kecy ;)

Re: Re: Re: Re: Re: ste banda debilov

Sinuhe 10.05.2014
To video se mi nezdá až tak zdramatizované, ale je to věc názoru. S čím ale rozhodně nemůžu souhlasit je srovnání těch „našich“ nácků a těch na Ukrajině. Zde se už nejedná jen o pár pomatenců, kteří se pomlátí mezi sebou na zápase. Zde už se jedná o desetitisíce, možná i statisíce zfanatizovaných lidí, kteří jsou přesvědčeni o své nadřazenosti, o svém právu rozhodovat o životě těch, kteří nejsou jako oni. Nejhorší je, že špičky tohoto hnědého moru už pronikly do vlády, organizují své vlastní ozbrojené oddíly, které už aktivně, pomocí zbraní prosazují jejich politiku.
Zde přikládám 2 videa, jedno z dnešního dne, kde banderovci napadli válečné veterány ve Lvove. Pokud by neseděly v autobusech a nebyla tam milice, tak je snad roztrhají na kusy. Tady už žádní slušní protestující nejsou (jaký význam má taky protestovat proti válečným veteránům), tady jsou „lidi“ plní nenávisti a bažící po krvi.
https://www.youtube.com/watch?v=K8d4osPTDrk&sns=fb
Druhé video je staršího data, dávám ho sem, protože ukazuje mladé lidi, z těch bývají ti nezapálenější a často i nejsurovější „bojovníci“.
https://www.youtube.com/watch?v=xrlTx4J2oKo


K situaci v Oděse, dobře nevěříš fotkám, videím. Ale vždy je potřeba si položit otázku, komu to prospěje.
Já začnu tu svoji úvahu tím, že Rusku. Takže co může Rusko masakrem získat. Napadají mě tyto věci:

1. Ohlas a odsouzení ve světových médiích a
2. přízeň lidí nespokojených s „vládou“ v Kyjevě a
3. možnost hodit na Kyjev a diskreditovat je.

Všechny spolu souvisí, ale postupně.

Bod 1. Vzhledem k lhostejnosti s jakou reagují na tento masakr světová média, by si Rusku moc nepomohlo.
Bod 2. A 3. Tady by to už mohlo být lepší a skutečně by se nenávist lidí mohla obrátit proti Kyjevu, i zatím váhajících, pokud…
Pokud by se to náhodou „neprovalilo“, v tom případě by byl dosažen opačný efekt, ale v mnohem větším měřítku.
Vycházím z toho, že pokud by to provedli ruští agenti (což Kyjev ze začátku tak vehementně tvrdil), tak Kyjev udělá všechno pro to, aby to dokázal, protože by dostal do rukou neuvěřitelně silný argument o podlých ruských záměrech a zároveň by potvrdil legitimitu svého postupu. Lepší „dárek“ by si ani nemohl přát.
Takže pokud by tomu tak bylo, jsem přesvědčen, že by se to tam hemžilo agenty SBU, povolali by nejlepší experty, prolezli by každý kousek budovy, provedli by pitvy u zavražděných, prostě udělali by vše, aby našli sebemenší důkaz o přítomnosti ruských agentů. Dále nevěřím, že by se všichni ruští agenti dokázali z budovy ztratit beze stopy.

Nic z toho se nestalo. Žádné pitvy, těla jsou „v tichosti „ odnášena, pohřbívána nebo likvidována, nekoná se žádné vyšetřování, týmy expertů neprolézají budovu, hledajíce důkazy, nebo snažíce se rekonstruovat průběh událostí. Budova je naopak bleskově rekonstruována.

Lidé v Oděse jsou zastrašení, bojí se, aby taky tak nedopadli. A to bylo dle mého názoru hlavním cílem této operace. Této trestní operace. Zastrašit a ukázat sílu, ukázat moc. Kdo je tady pánem.

P.S. K fotce. Podle těch malých obrázků křik vycházel ze druhého okna zleva. Vlajka se objevuje ve třetím okně zleva. Máš pravdu v tom, že některé zdroje tvrdí, že žena byla ve třetím okně.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: ste banda debilov

PurpleHaze 11.05.2014
Konečně někdo s kým se dá normálně diskutovat. Dobře, ale nicméně teď koukám na nahrávku, která je jednoho z účastníků protestu z Oděsy a ten tvůj hodně nenáviděný Pravý sektor, jednak střílel po lidech (jeden člověk ve vestě, který je podle mě jen zastrašoval, protože nechtěl aby se jemu samotnému něco stalo), ale pak taky Pravý sektor pomáhal lidem vevnitř sehnat sanitku a vynášel je ven.
K těm ruským agentům. Ty si myslíš, že když na nahrávce při popravě policisty řvou Sláva Ukrajině, tak že to Ukrajinci hodlají nějak vyšetřovat ? Je možnost, že se jim ani do toho nechce, protože by sami mohli být popraveni ruskými agenty, kteří nechtějí, aby se to zjistilo.
Ještě k tématu, v Ukrajině mám známou, která mi nedávno říkala tohle "You must know what's going on in Ukraine now, not to be misinformed! A week ago our government accepted new laws, which is actually the beginning of new DICTATORSHIP! We tried to protest in a peaceful way, but as a result our activists are murdured and tortured! Now there fights and a lot of people, even doctors and journalists get hurt!!"
1 | 2 | 3 | 4 >>

Přidat nový příspěvek

Informační báze KSB

Před bědami se nesehni, na Boha se spolehni.

Historie není věda, historie je v davově-"elitárních" společnostech nástroj řízení.

Mysli globálně, jednej lokálně.

Nikdy nevíte, před jakými neštěstími Vás zachránila obyčejná smůla.

Vydavatelství KSB Press

Podpora

Naši činnost můžete podpořit libovolnou částkou na účet: 2100956156/2010
IBAN:
CZ7620100000002100956156
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

nebo přes PayPal:

 

Návštěvnost

Flag Counter